Non-Slip Cutting baord
Non-Slip Cutting baord
Non-Slip Cutting baord
801
11"x16"x0.5
"
803
13"x19"x0.5
"
805
12"x18"x0.375
"
806
12"x18"x0.375
"
Non-Slip Cutting baord Non-Slip Cutting baord Non-Slip Cutting baord
807
16"x20"x0.5
"
808
808L 10"x16"x0.4"
808M 8"x12.5"x0.4"
808S 6"x10"x0.4"
809
809M 10"x14"x0.4"

Non-Slip Cutting baord
701
6"x10"x0.315"
Non-Slip Cutting baord
704
7 "x14"x0.375"
Non-Slip Cutting baord
707
8 "x10"x0.375"

Non-Slip Cutting baord
712
10" x 14" x 0.375"
Non-Slip Cutting baord
715
12" x 16" x 0.375"
Non-Slip Cutting baord
720
14" x 20" x 0.375"

Non-Slip Cutting baord
731
6.2"x9.7"x0.5"
Non-Slip Cutting baord
735
11.5 "x15.5"x0.5"
Non-Slip Cutting baord
736
11.5 "x15.5"x0.75 "

Non-Slip Cutting baord
738
11.8 "x19.5"x0.75"
Non-Slip Cutting baord
740
15.6 "x23.5"x0.75"
Non-Slip Cutting baord
745
15.6 "x23.5"x1.20"

Billy S. M. Yang / Director
Address: No. 18-3, Lane 399, Yung Fang Rd.,
Changhwa, Taiwan
Tel: 886-4-7630668
Fax: 886-4-23209361
Email: cuttingboard@shienming.com.tw