Non-Slip Cutting baord
615 24"x18"x1/2"Non-Slip Cutting baord
616 20"x14"x1/2"
Non-Slip Cutting baord
617 16"x12"x1/2"

Non-Slip Cutting baord
618 14"x10"x1/2"
Non-Slip Cutting baord
619 12"x8"x1/2"
Non-Slip Cutting baord
620 7"x14"x1/2"
Non-Slip Cutting baord
622 15"x1/2"

 

 

Billy S. M. Yang / Director
Address: No. 18-3, Lane 399, Yung Fang Rd.,
Changhwa, Taiwan
Tel: 886-4-7630668
Fax: 886-4-23209361
Email: cuttingboard@shienming.com.tw